2022. december 06.

A gazdaság erősödése 2021-ben magával hozta a műanyagipar előbbre lépését is

Magyarország műanyagipara 2021-ben.

Hagyományainknak megfelelően idén is közzétesszük a Magyar Műanyagipari Szövetség jelentését a hazai műanyagipar elmúlt évi helyzetéről. Az elemzés képet ad a hazai műanyagok termelésének, külkereskedelmi forgalmának és felhasználásának, feldolgozásának, illetve a műanyagokból előállított termékek külkereskedelmi forgalmának 2021. évi eredményeiről, összehasonlítva azokat az elmúlt évek azonos időszakában megfigyeltekkel.

 

ALAPANYAGOK

Magyarország műanyag alapanyag termelése, importja, exportja és az ezekből számított látszólagos műanyag-felhasználása a főbb polimer típusok és összességében az 1. táblázat szerint alakult.

Magyarországon 2021-ben 1683 ezer tonna műanyag alapanyagot állítottak elő, ami 1,6%-kal több az egy évvel korábbi szinthez képest és 8,8%-kal több, mint 2014-ben.

A polietilének gyártása kissé, 2,8%-kal erősödött, ezen belül a kis sűrűségű nagyobb mértékben, éppen 12% alatt volt a növekedés mértéke. A polipropilén előállítása csekély mértékben csökkent (99,4%), a PVC termelése hasonlóan alig kevesebb (98,7%), 263,3 kt-val hozzávetőleg tartja az évek óta megszokott mennyiségi szintet.

A polisztirolok előállítása a két évvel korábbi, gyengébb 2019hez képest mutat kis emelkedést (+2%), a viszonylag erősebb 2020-hoz képest mintegy 8%-kal csökkent (92,3%), a két termékféleség, az ütésálló és a habosítható fajták egyforma, ugyanekkora mértékben estek vissza.

2021-ben mindkét poliuretán alapanyag termelése nőtt, az MDI-é kisebb mértékben, 2,4%-kal, míg a TDI-é 10%-kal, így 262,7 kt MDI-t (ez az eddigi legmagasabb érték) és 229,3 kt TDI-t bocsátott ki a BC Wanhua cég tavaly.

Az egyéb műanyag alapanyagok között jelentős az amin- és az epoxigyanta, kisebb mennyiségben termelnek az országban cellulóz alapú műanyagokat, poliamidot és ioncserélő gyantát. Ezen anyagok termelése is bővült valamennyit (1. táblázat).

A műanyag alapanyagok hazai termelésének szerkezete és típusválasztéka eltér az igényektől. Az import mennyisége 2021ben, az előző évihez viszonyítva, 1000,9 ezer tonnáról jelentősen, 22,9%-kal nőtt 1230,2 ezer tonnára. A behozatal részaránya a felhasználáshoz viszonyítva továbbra is magas, legutóbb 4%-kal haladta meg azt.

A 2014-2021 közötti alapanyag export adatait a 4. táblázat mutatja be.

A műanyag alapanyagok exportjának mennyisége 2021-ben 1719,7 ezer tonnára, 97,8%-ra csökkent az előző évihez képest.

Az egyes műanyagok kivitele is – hasonlóan a korábbi évekhez – változóan alakult, némelyik valamelyest erősödött, mások viszszaestek. A mennyiségileg is meghatározó alapanyagok közül a műszaki műanyag alapanyagok (ABS, SAN stb.) kivitele némileg növekedett (139%), a PUR alapanyagok exportja pedig 77%-a a megelőző évi értéknek.

2009 óta az alapanyag termelés jelentős hányadát, 90% fölötti mennyiségét exportáljuk, sőt 2016-tól meg is haladtuk a 100%ot (5. táblázat), 2021-ben a – megmaradt import mennyiség kivitelével is – az export aránya 102,2%.

A látszólagos műanyag-felhasználás 2021-ben 31,6%-kal, 898,3 ezer tonnáról 1182,6 ezer tonnára növekedett. Ebből a 100 ezer tonnát meghaladó újrahasznosított műanyag-felhasználás jelentős részt ad, megjegyzendő, hogy nem pontosak a rendelkezésre álló adataink.

A látszólagos műanyag-felhasználás a 6. táblázat szerint alakult az elmúlt nyolc évben.

A műanyag alapanyagok látszólagos felhasználásának számottevő növekedéséből a mennyiségileg meghatározó tételek a poliolefinek (polietilén 153,1%, polipropilén 121,9%), a polisztirolok (130,7%) és a PUR alapanyagok (304,9%) visznek jelentős részt, bár ez utóbbi adat részben nem korrekt kezelésből adódik a KSH részéről.

MŰANYAG-FELDOLGOZÁS MAGYARORSZÁGON 2021-BEN

A MŰANYAG-FELDOLGOZÁS GAZDASÁGI KÖRNYEZETE

A műanyagipar és ezen belül elsősorban a műanyag-feldolgozóipar változatlanul tipikus háttéripar. Növekedése és lehetőségei szoros összefüggésben vannak a gazdasági környezettel, a kibocsátott termékek nagy része nem önálló termékként jelenik meg a mindennapi életben, hanem mint alkatrészek, részegységek. Örvendetes ugyanakkor, hogy a beszállítói fejlődés következtében egyre több feldolgozó értékesít egyre összetettebb alkatrészeket, egységeket. Összességében, a műanyagipar szerepe és helye az ipar és ezen belül a vegyipar egészében nettó árbevétel szerint a 7. táblázat szerint alakult.

A bemutatott évek adatai alapján, a műanyagipar értékben kifejezett növekedésének mértéke 2015-ben messze megelőzte az ipar egészének, valamint a vegyipar növekedését mind az alapanyag termelés, mind a műanyag-feldolgozás tekintetében. 2016-ban a műanyagiparon belül a műanyag-feldolgozóipar növekedése majd 7%-kal nagyobb volt, mint a műanyag alapanyaggyártás összes nettó árbevételének növekedése. 2017 után 2018-ban ismét a vegyipar egésze növekedett erősebben a műanyagiparhoz képest. A 2019-es év sajnos nagy visszaesést hozott az alapanyaggyártás árbevételét tekintve, mert nagyon alacsonyak voltak a nemzetközi árak. 2020, a járvány első éve szintén tovább gyengítette az egész gazdaságot, benne a műanyagipart is. Ezt követően viszont 2021-ben a meredeken növekedő alapanyagárak és a bővülő gazdasági környezet következtében a vegyipar és a műanyagipar is jelentős termelési érték növekedést ért el, ezen belül az alapanyaggyártásé 164,5%-ra, a feldolgozói tevékenység árbevétele 130%-ra nőtt.

A 2. ábrán a vegyipari ágazat szerkezetét mutatjuk be az ipari tevékenység összes nettó árbevétele alapján kimutatott KSH adatok alapján.

A műanyagok előállítása és felhasználása hosszabb távon – 1970 és 2021 között – a 3. ábra szerint alakult. Jól látható, hogy az 1992. évi mélypont után a műanyagokból előállított termékek mennyisége folyamatosan növekedett, majd ez a növekedés a 2008-as válság hatására megtört, viszont 2009-ben és 2010ben megindult a visszakapaszkodás. 2011-2012-ben csak az elméleti feldolgozási szám csökkent, a gyakorlatban nagyobb tömegű termékkibocsátás történt, valószínűleg a magasabb arányú hulladékfeldolgozás miatt. 2013-ban, 2014-ben és 2015-ben ismét bővülést tapasztaltunk. 2016-ban a látszólagos felhasználás 1,1%-os mértékű elméleti bővülést mutatott, a gyakorlatban pedig hasonlóan alakult, mint a korábbi években, 2%-os erősödést mértünk a visszaérkezett adatok alapján. 2017-től mindkét ágon további erősödés volt tapasztalható. A 2019-es és 2020-as évek visszaesést hoztak a látszólagos felhasználás területén, míg ezek a mutatók némileg javultak 2021-ben.

MŰANYAG-FELDOLGOZÁS 2021-BEN A BEÉRKEZETT ADATSZOLGÁLTATÁS ALAPJÁN

A jelenlegi munka alapját 385 cégtől származó adatok jelentik, a 2021-es év – akárcsak a 2020as – egyes nagyobb nemzetközi cégeknél erőteljes növekedést hozott – főleg a csomagolóanyagoknál –, a kisebbeknél viszont nagyobb visszaesés volt tapasztalható, és történt jó pár cégbezárás is. 2021-ben a megelőző évhez képest mintegy 1,5%-os feldolgozási növekedést tapasztaltunk. A látszólagos felhasználásnál nagyobb érték a hulladék visszadolgozás növekedésével magyarázható. Az adatok részben hiányosan állnak csak rendelkezésünkre, így az idei összefoglaló értékelésünk főként adatokat tartalmaz, kisebb mértékben kommentáljuk a bemutatott táblázatokat, diagramokat.

A cégek nagyság szerinti megoszlását és a feldolgozott mennyiségben való részesedését mutatja a 8. táblázat.

A 9. táblázat mutatja a mennyiség szerinti 16 legnagyobb céget 2019-ben, 2020-ban és 2021-ben.

A legnagyobb vállalatok listáját összehasonlítva az előző éviekével a szokásos képet láthatjuk. Az első négy helyen álló cégek harmadik éve ugyanazok, jól őrzik a pozíciójukat, a továbbiaknál kisebb cserélődés volt tapasztalható.

Megtartotta 4. helyét a LEGO Manufacturing Kft. is és újra megjelent ebben a körben a PROPEX Fabric Kft. (14.), egyébként pedig kisebb-nagyobb átrendeződések történtek.

A hazai ipar koncentrációját továbbra is jól mutatja – többek között a vírus válság hatásaként is –, hogy évek óta 25 körül van a legnagyobb cégek száma (a tízezer tonnán felüli felhasználást mutatók), 2021-ben is a feldolgozott mennyiségnek már több mint felét, 52,2%-át képviselték, és a >2000 t 101 cég már összesen a 85,7%-át. Ezek a számok a tavalyi évben enyhe emelkedést mutatnak a nagy cégek részarányát illetően.

 

A MŰANYAG-FELDOLGOZÁS ALAKULÁSA TEVÉKENYSÉGEK SZERINT

A HAZAI MŰANYAG-FELDOLGOZÁS ALAKULÁSA TERMÉKCSOPORTONKÉNT

A hazai feldolgozott mennyiség összességében termékcsoportonként a 10. táblázat szerint alakult a 2013 és 2021 közötti években.

A műanyag-feldolgozás egészének növekedése – tonnában – saját felmérésünk szerint 2013 és 2021 között bő 26% volt. A 2021. évi feldolgozás – a saját gyűjtésünk szerint – 2,1%-kal magasabb volt az egy évvel korábbinál a bemutatott időszak második legmagasabb értékeként.

Kissé részletesebben vizsgálva a 2021. évi statisztikai számokat, az adatok az alábbiakkal egészíthetők ki:

 • Az elmúlt időszakban az egyik legdinamikusabban bővülő szakterület a fröccstermékek gyártása, elsősorban a nagyértékű műszaki cikkek, autóalkatrészek gyártása 2007 óta töretlenül növekedett a fröccstermékek mennyisége. 2009-óta a legnagyobb cikkcsoporttá vált ez a területe a műanyag-feldolgozásnak.
 • A fóliagyártás a korábbi időszakban a műanyag-feldolgozás hol első, hol második legnagyobb volument jelentő területe volt, az utóbbi kilenc évben – a járműgyártás felfutása óta – a második helyre került. A mennyiségi változásban itt csekély, 1,5%os visszaesést látunk 2020-hoz képest, bár ennek kis mértéke miatt azt változatlannak is kezelhetjük, figyelembe véve a rendelkezésre álló adatokat, illetve azok reprezentativitását.
 • A műanyagpadló gyártás 2008 végéig a műanyag-feldolgozóipar sikertörténetének számított, majd a gazdasági válság építőipari vonatkozása 2011-ben visszaesést idézett elő e termékcsoportnál. 2016 után 2017-ben sikerült erőteljes növekedést elérni. Ezt követően a 2018-as év több nehézséget hozott az egyetlen hazai padlógyártó cég életében, így nagyobb viszszaesést szenvedett el a termék. A 2019-es év ismét kis javulást eredményezett a 3,1%-os többlettel. A 2020-as év ismét gyengülést hozott 16%-os mennyiségi mértékben, viszont a termékfejlesztés területén intenzíven dolgozó cég 2021-ben szinten tudta tartania termelését.

MŰANYAG-FELDOLGOZÁS POLIMER TÍPUSONKÉNT

A 11. táblázat a nagy tömegben gyártott és a műszaki műanyagok feldolgozási adatait mutatja a vizsgált időszakban. 2021-ben az előző évhez képest változóan a kommersz alapanyagok némelyikénél kisebb csökkenést, másoknál hasonló mértékű növekedést tapasztaltunk (lásd még a 11. táblázat után). A műszaki műanyagok felhasználása követte a nemzetközi trendet, feldolgozásuk menynyisége összességében 2021-ban a többi alapanyaghoz hasonlóan csökkent, az előző évi felhasználást 8300 tonnával múlta alul.

A hazai adatokat összevetve a 2020. évi értékekkel két anyagtípus jelentősebb növekedése mutatkozik, a PE-HD (amely 105.6 kt-ról (2020) 117,7 kt-ra növekedett (2021). Emellett a PET hazai felhasználása 2020-ban 89,8 kt-ról 2021-ben 98.8 kt-ra nőtt.

POLIETILÉNEK

Kis sűrűségű polietilén (12. táblázat)

A magyar statisztika jelenleg még nem különíti el precízen a hagyományos kis sűrűségű és a korszerűbb, lineáris kis sűrűségű polietilénből gyártott termékeket. Összességében a felhasználás csökken, a vizsgált időszak a legalacsonyabb mennyiséget mutatja 2018 óta.

 • Változatlanul meghatározó cikkcsoport a fólia, de továbbra is csökkenő mennyiségben. Az összes gyártás 70%-a csomagolóanyag, jelentős továbbá az egészségügyi és a mezőgazdasági felhasználás is.
 • A fröccstermékek mennyisége kissé növekedett az előző évihez képest, nem is nagyon jellemző, hogy fröccsöntésre használják ezt az
 • A kábelipari felhasználásban továbbra is ingadozás látható, 2021-ben ismét csökkenés volt tapasztalható.Nagy sűrűségű polietilén (13. táblázat)2021-ben általános erősödést tapasztaltunk, legnagyobb növekedést a hazai építőipar élénkülésének hatására a csőgyártás mutatja bő 36%-os emelkedéssel. Összességében 11,5%-os bővülést mértünk ennél az alapanyagnál 2020-hoz képest.

POLIPROPILÉN (14. TÁBLÁZAT)

2021-ben 0,7%-os csökkenéssel, azaz lényegében a korábbiakkal megegyező szinten szerepel ez a meghatározó anyag, továbbra is ez a polimer a legnagyobb részesedésű a feldolgozásban a 22,8%kal, ez a világ és Európa műanyagiparában is így alakul. Számos termékcsoport számai stabil mennyiségeket jeleznek.

 • A PP alapú termékeknél a két legfontosabb cikkcsoport a fröccstermékek és a fóliák. A fröccstermékek összes mennyisége 3,5%-os csökkenést követően visszatért a 2019-es
 • A háztartási műanyag cikkek előállításában felhasznált PP továbbra is jelentős, ez 8 %-kal növekedett.

A szakértők a PP felhasználás dinamikus bővülését prognosztizálták bő 10 évvel ezelőtt, ez a tendencia Magyarországon is bekövetkezett, 2012-höz képest 14%-os bővülést értünk el a PP alkalmazás területén.

PVC

Kemény PVC (15. táblázat)

A kemény PVC felhasználása 2012 és 2021 között változó képet mutatott, a korábbi évekhez képest mindenképpen alacsonyabb értékekkel, hiszen a gazdasági válság éveit éltük. Ebben óriási szerepet játszott a piaci – főleg az építőipari – igények (csövek, profilok) nagyfokú visszaesése. 2021-ben bő 11%-kal tovább csökkent a feldolgozott mennyiség az előző évhez képest.

 • Magyarországon az ablakprofil gyártása 28%-kal tovább csökkent 2020-hoz képest.
 • Hasonlóan, a gyártott csövek mennyisége is számottevően, ugyancsak 28%-kal csökkent 2020-hoz képest.

Lágy PVC (16. táblázat)

A lágy PVC termékek mennyisége 2021-ben összességében változatlan szinten zárta az évet 2020-hoz képest.

A Graboplast Zrt. sikeres beruházásainak és hatékony piaci munkájának eredményeként a padlógyártásban 2021-ben szinten tartotta gyártását.

POLISZTIROL (17. TÁBLÁZAT)

Az értékelésben együtt szerepeltetjük az összes polisztirol típust. A hazai PS feldolgozás az elmúlt néhány évben eléggé hullámzó képet mutatott. A polisztirolokból előállított termékek volumenének alakulását a 17. táblázatban mutatjuk be.

 • A lemez és fólia termékek mennyisége számottevően, 36%kal növekedett 2020-hoz képest.
 • Ugyanakkor, a habtermékek mennyisége 21%-kal csökkent, vélhetően részben a hazai PS gyártás csökkenése folytán

Az építőipar teljesítményének növekedésével, az otthonfelújítási program révén remélhetőleg bővülésre lehet számítani, mert a felújításokra, utólagos házszigetelésekre fennmaradnak a támogatások, folytatódnak a lakásépítések és a felújítások.

POLI(ETILÉN-TEREFTALÁT) (18. TÁBLÁZAT)

Hazánkban a PET döntő többségéből palack készül, azaz üdítőitalos, ásványvizes, más élelmiszeripari italok és termékek csomagolása történik. Az adatszolgáltató cégek 2021-ben – a megelőző év visszaesése után – 10%-kal növelték termelésüket.

MŰSZAKI MŰANYAGOK (19. TÁBLÁZAT)

A felhasznált mennyiségekről – ezek döntő többsége importból származik – joggal feltételezzük, hogy ezeket valójában fel is dolgozzák. A műszaki műanyagok feldolgozása a nemzetközi trendnek megfelelően összességében 2021-ben is csökkent, 7,1%-kal 2020-hoz képest.

 • Továbbra is sok kis cég dolgoz fel ilyen anyagokat, ezek viszont jellemzően nem szolgáltatnak
 • Az adatszolgáltatók sok esetben nem adták meg az egyéb soron szereplő anyagok részletes bontását.

A MŰANYAG TERMÉKEK FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEINEK BEMUTATÁSA

A termékek felhasználás szerinti besorolását szokásosan az adatszolgáltató feldolgozó vállalatok adatai alapján végeztük el. A felhasználási terület nem fedi pontosan egymást, de a vámtarifaszám szerinti besorolás nem bontható a felhasználási cél szerint, így ettől a korrekciótól kénytelenek vagyunk eltekinteni. Az egymás utáni években minden esetben a fenti gyakorlatot folytattuk, és a számok jól követik a nemzetközi gyakorlatot is. A hazai felhasználás megoszlása nagyon hasonló a nemzetközi statisztikákhoz, meghatározó a csomagolóipar, jelentős az építőipar, a továbbiak részaránya relatíve kisebb (5. ábra).

ÖSSZEFOGLALÁS

A 2021-ben előállított műanyag termékek mennyisége – saját adatgyűjtésünk alapján – 2,1%-kal növekedett 2020-hoz képest. Az elméleti műanyag-felhasználás jóval nagyobb emelkedést mutatott, +22,1%-ot, ezt valószínűleg az egyre növekvő hulladék-visszadolgozás okozhatta. Továbbra is új, korszerűbb technológiákat vezettek be a feldolgozásba, ezzel növelve a termékek műszaki színvonalát, továbbra is jelentős mennyiségű a nagyértékű műszaki műanyagok felhasználása. Az ágazat, mint háttéripar – a KSH adatok alapján – értékben is növekedett a tavalyi évhez képest, amely a kis mennyiségi növekedés mellett egyértelműen a jelentősen dráguló alapanyagok miatt következhetett be.

2021-ben a két ágazatunk közül a műanyag-feldolgozás ért el némileg nagyobb árbevételt (alapanyag gyártás 1520 MdFt, feldolgozás 1569 MdFt), ugyanakkor a növekedést tekintve – a 2020-as számottevő visszaesést követően – az alapanyag gyártásé 164,5%-ra, a feldolgozói tevékenység árbevétele – harmadik évi bővülés révén – 130%-ra nőtt.

További bővülésre is van lehetőség az ágazatban, hiszen – más, meghatározó beruházások mellett – folytatódik a LEGO és a német BMW csoport növekedése is. A járvány alatti és utáni gazdasági helyreállítás keretében több műanyag egészségügyi termék hazai előállítása is megindult (pl. arcvédőmaszkok, védőruhák anyagának előállítása, lélegeztető berendezések, injekciós fecskendők stb.). A pályázatokon feldolgozó-kapacitás bővítésről számolhattunk be mind a kis- és középvállalkozásoknál, mind a nagy nemzetközi tulajdonú műanyagos cégeknél.

Az egyszer használatos termékek korlátozásának, tiltásának hatályba lépése nyilvánvalóan érezhető az érintett cégek forgalmának változásában, ez még akkor is jól látható, ha – mint közismert – ez a szektor erős import dominanciájú. Mindez az ilyen termékeket előállító cégeket új utak keresésére készteti, amelyhez továbbra is pályázati segítséget kapnak.

Összességében, a gazdaság erősödése 2021-ben magával hozta a műanyagipar, mint háttéripar szerény előbbre lépését is.