2023. szeptember 11.

Gyártásszervezéssel és technológiai változtatásokkal is segítenek magukon a cégek a krízishelyzetben

Az MMSZ második energetikai felmérésének eredménye.

A covid válság és az orosz-ukrán háború gazdaságra gyakorolt hatásai kiszámíthatatlan pályára állították a gazdaságot, emiatt vált különösen fontossá, hogy a műanyagipari vállalatok igényeit érvényesítve a támogatási rendszer megújítására olyan rövid- és hosszútávú javaslatcsomagot dolgozzon ki az MMSZ, amit a gazdaságirányításért felelős minisztérium elé terjesztve a kockázatokat kiszámítható mederbe tudja terelni. Az MMSZ javaslatait is beépítve indult el tavaly a Gyármentő Program, a Széchenyi Kártya Program MAX, az Energiahatékonyság növelését célzó hitelprogram, a Megújuló energiaforrások beruházási támogatása, az Energiaköltség és Beruházás Támogatási Program stb. Az MMSZ ez év tavaszán újabb, igen részletes kérdőívet küldött ki tagvállalatainak, amiben arról tájékozódott, hogy a kormányzati gazdaságélénkítő intézkedések milyen hatással voltak a műanyagiparra. Az MMSZ felmérés eredményét tesszük most közzé.

A válaszadók 88%-át a kkv-k teszik ki, a nagyvállalatok és mikrovállalkozások mindössze 12%-ban jelennek meg az eredmények bemutatásakor. Így elmondható, hogy a kérdőívünk eredményét zömében (56%) a 11-50 főt alkalmazó cégek adják, 32%-os az arányuk az 51-250 főt foglalkoztató cégeknek és 6-6% a 250 főnél nagyobb, illetve a 10 főnél kevesebb alkalmazotti létszámmal dolgozó műanyagipari cégeknek.

1. ábra: A válaszadók megoszlása műveleti technológiák szerint

Az alkalmazott technológiát tekintve a visszajelzők fele fröccsöntéssel foglalkozik, de emellett további 15 százalékuk a fröccsöntés mellett más feldolgozó műveleteket is alkalmaz. A különféle extrúziós műveletek az összes tevékenység egyötödét teszi ki.

2. ábra: Éves villamosenergia felhasználás a visszajelző cégek körében éves árbevétel szerinti eloszlásban

A cégek villamosenergia fogyasztásának bemutatásakor – árbevételi szempontból – nagyságrendileg háromnegyedük számít kkv-nak, jellemző villamosenergia fogyasztásuk nem haladja meg az évi 2,5 millió kilowattórát, de a cégek felének fogyasztása az egymillió kilowattórát sem éri el.

A MAGAS ENERGIAÁRAK HATÁSA

Egyöntetűen negatív válaszok érkeztek arra a megismételt kérdésünkre, hogy milyen súlyosan érinti a vállalatokat az energiaárak növekedése (még a figyelemreméltó árcsökkenést követően is), és csak a válaszadók negyede adta a kissé negatívan választ.

FAJLAGOS FELDOLGOZÁSI ÉRTÉKEK

Felmérésünkben törekedtünk a fajlagos értékek megismerésére, ezért rákérdeztünk az egy kilowattóra villamos energiával előállított termék mennyiségére. Ezen értékek összehasonlítása természetesen csak hasonló műveletek, feldolgozási módszerek esetén lehetséges, ezért ezt a közölt – és értékelhetőnek minősülő – adatok alapján két művelettípusra tudjuk bemutatni, a fröccsöntésre és az extrúzióra.

fröccsöntés:

jellemző fajlagos energiafelhasználás 0,83-1,16 kg/kWh

extrúzió:

jellemző fajlagos energiafelhasználás 0,6-1 kg/kWh

ENERGIAÁR VÁRAKOZÁSOK A 2023-AS ÉVRE

A cégek harmada legfeljebb 100 €/MWh költséggel tervezett 2023. második félévére, de 50%-uk esetében ez a várakozás legfeljebb is csak 150 €/MWh. 250 €/MWh-nál nagyobb költséggel csak a feldolgozók egyhatoda kalkulált.

3. ábra: A cégek várakozásai a 2023-as évre az energiaárak vonatkozásában (db cég) alkalmazotti létszám szerinti bontásban

FIXÁRAS SZERZŐDÉSSEL RENDELKEZŐK

A fixáras szerződéssel rendelkező cégek száma – érthető módon – az alacsonyabb éves árbevételi kategóriákban haladja meg az így nem szerződő cégek számát, a nagyvállalatok esetében mindössze egy feldolgozó választotta ezt a lehetőséget.

4. ábra: Fixáras villamosenergia szerződéssel rendelkező cégek száma árbevétel szerinti bontásban (db cég)

Kérdőívünkben rákérdeztünk, hogyan érintette a hálózat- és rendszerhasználati díjak drasztikus emelése a műanyag-feldolgozókat. A válaszok egységes képet mutatnak, szinte valamenynyi cég esetében súlyos érintettséget jeleztek vissza (értékelések 8-9-10 aránya: 91%).

5. ábra: A hálózat-és rendszerhasználati díjak drasztikus emelésének megítélése a cégek között árbevétel szerinti lebontásban (10 = súlyosan érintett, 1 = enyhén érintett)

ALTERNATÍV VILLAMOSENERGIA-FORRÁSOK

Az alternatív energiaforrásokkal kapcsolatban mindenekelőtt arra kérdeztünk rá, mekkora az ilyen forrásokkal már rendelkező cégek aránya, illetve, hogy ezek összességében mennyi villamosenergiát jelentenek az adott feldolgozói csoport számára. A viszszajelzésekből kiderült, hogy a cégek 25-40 százaléka rendelkezik ilyen energiaforrással, és ahol ilyen található, ott azok egyedi éves teljesítménye jellemzően 150 000-250 000 kWh cégenként.

6. ábra: Alternatív villamosenergia-forrással rendelkezők száma (kékkel, jobb skála) és ezek összesen mennyi villamosenergiát jelentenek árbevételi szint szerinti eloszlásban (kWh)

Rákérdeztünk, hogy a cégek nyújtottak-e be pályázatot alternatív energiaforrás kialakítása érdekében, illetve folyamodtak-e kedvezményes finanszírozási forrásért? A válaszok meglepően alacsony szintet jeleztek, a feldolgozók mindössze 20 százaléka választotta ezeket a lehetőségeket, az óriáscégek (10 MdFt-ot meghaladó éves árbevétellel) nem pályázhattak.

Az alternatív energiaforrások kiépítését illetően, jellemzően és egyöntetűen a cégek egynegyede kezdett bele 2022. második felében ilyen beruházásba. A kiépíteni kívánt – főleg napelemes alternatíva – az éves árbevétel növekedésével ellentétes tendenciát mutat, míg az egymilliárd forint éves árbevételt el nem érő cégek felhasználásuk 25 százalékát tervezik kiépíteni, addig az óriáscégek esetében (>10 MdFt árbevétel) ez az arány jellemzően 10 százalék.

7. ábra: Belekezdett-e megújuló energiaforrás kiépítésébe 2022. második felében vagy született-e döntés erről (db cég, bal skála)? Ha igen, milyen mértékű (jobb skála) a teljes felhasználásukhoz képest (árbevétel szerinti bontásban)?

Megkérdeztük, hogy a műanyag-feldolgozók milyen kormányzati segítséget várnak ebben a kritikus időszakban. Túlnyomó többségük (85%) két fontos területet említett, a hálózati díjakkal kapcsolatos díjmérséklést és a megújuló energia beruházás támogatását. Elhangzottak még emellett (10-15 százalékuk említette) az ÁSZF szabályozása (energiaszolgáltatók, előre finanszírozás területén is), beruházási hitel támogatás, forgóeszköz hitel támogatás és a szerződés módosításának lehetősége fix árakról mozgó árakra (amennyiben ezek között drasztikus különbség alakulna ki).

8. ábra: Milyen témában várna kormányzati segítséget (db cég)?

ENERGIATAKARÉKOSSÁG SAJÁT HATÁSKÖRBEN

Tanulságos része volt felmérésünknek, hogy a cégek milyen saját hatáskörben hozott intézkedésekkel csökkentették energiafelhasználásukat. A feldolgozók egyharmada a gyártás átszervezésével és technológiai változtatásokkal 5-15 százalékos energiatakarékosságot tudott elérni. Emellett a cégek egynegyede gépeik működtetésének megváltoztatásával ugyancsak 5-15 százalék energiát takarított meg.

9. ábra: Hozott-e (és milyen) energiatakarékossági intézkedéseket saját hatáskörben? Ha igen, milyen eredménnyel (megtakarítás, jobb skála, százalékban)?

Egy feldolgozó számolt be arról, hogy e három intézkedéscsoport együttes alkalmazásával megtakarításuk kissé meg is haladta a 20 százalékot. A cégeknél történtek még változtatások a fűtéskorszerűsítés, a technológiai hő hasznosítása, a szellőztető rendszer korszerűsítése, illetve új, korszerű villanymotorok használata terén, ezekkel ugyancsak 5-20 százalékos energiatakarékosságot tudtak elérni. A válaszadók közül mindössze négy cég hagyta figyelmen kívül ezeket a lehetőségeket.

LEGNAGYOBB KOCKÁZATI TÉNYEZŐK A CÉGEK MŰKÖDÉSE SZEMPONTJÁBÓL

Rákérdeztünk arra is, hogy a cégek mely gazdasági-piaci tényezőket tartják a legnagyobb kockázatnak működésük szempontjából. A válaszokból az derült ki, hogy a cégek a legkockázatosabbnak egyöntetűen a magas energiaárakat és a magas inflációt tartják. Ezek megítélése egyaránt 7-9-es érték közé esik a tízes skálán.

A fentieknél alacsonyabb, de még mindig magas kockázatú (5-7 érték) a magas alapanyag árak és az általános gazdasági receszszió megítélése.

Alacsony kockázatként tekintenek a cégek az elsődleges alapanyagok rendelkezésre állására, megítélése 2-4 közötti érték. Emellett a reciklátumok elérhetőségének megítélése vegyes képet mutat, itt a legnagyobb a szórás a feldolgozók körében (értékek: 3-6). Vélhetően az alapanyag típusától, illetve a piaci szegmenstől függően jelentősen eltérő lehet a feldolgozók érintettsége e téren.

10. ábra: Mit tart a legnagyobb kockázati tényezőnek a vállalkozására nézve 2023-ban (árbevétel szerinti lebontásban, átlagértékek – 1 = kis mértékben, 10 = nagy mértékben)?

EGYÉB KOCKÁZATI TÉNYEZŐK

E veszélyeztető tényezők mellett a válaszadóknak lehetőségük volt kiegészíteni a fentieket, ennek során e további kockázati lehetőségeket említették:

  • Megfelelően képzett munkaerő hiánya (5 említés), értek: 8
  • Piacvesztés (2 említés), értek: 9
  • Új hulladék törvény bevezetése 2023. júliustól, értek: 8
  • Fizetőképes kereslet csökkenés, értek: 8
  • Költségnövekedések (villamosenergia, bér, alapanyag) áthárítása, érték: 10

További javaslatok, kiegészítések:

  • Zöld-energia tárolására vonatkozó fejlesztések és támogatások elősegítése.
  • A hosszabb távra kötött energia szerződéseket felülvizsgálata, jelentős (>20%) eltérés esetén módosítási lehetőség.

(Megjegyzés: néhány kérdéskörnél a kapott válaszok hiányosak voltak, ezt a vonatkozó grafikonokban *-gal jelöltük)

 

Szerző: Farkass Gábor