2024. január 22.

Magyarország műanyagipara 2022-ben: nem várt arányban nőtt a feldolgozott reciklátum mennyisége, megközelíti a 14 százalékot

A Magyar Műanyagipari Szövetség hagyományainak megfelelően elkészítettük összeállításunkat a hazai műanyagok termelésének, felhasználásának és feldolgozásának 2022. évi eredményeiről, illetve összehasonlítjuk azokat az elmúlt évek azonos időszakában megfigyeltekkel.

A Magyar Műanyagipari Szövetség (MMSZ) 2022-ben fontos újítással lépett elő a korábbi, táblázatkezelővel végezhető adatküldés felváltására, és webes felületet hozott létre a műanyag-feldolgozók adatszolgáltatásának és az adatok feldolgozásának megkönnyítésére. Ez a fejlesztés az év első felében zajlott, így az adatok bekérése lényegében augusztus végén kezdődhetett el. Tagvállalataink és partnereink közül sokan készségesen beküldték feldolgozási adataikat, azonban ezzel együtt is csak a várható feldolgozási mennyiség mintegy fele érkezett be. Az adatszolgáltató műanyag-feldolgozó vállalkozások közül 122 cég küldött adatokat részben vagy teljes mértékben, a részleges adatszolgáltatás azonban nehézséget okozott az adatok bemutatásában.

A fentiek miatt a 2022-es év értékelése nem lehetséges a szokásos módon. A feldolgozott mennyiségekről csak részleges információval rendelkezünk, ezért el kellett tekintenünk a műanyagok külkereskedelmi forgalmának, export-importjának bemutatásától, illetve ennek összehasonlításáról a feldolgozott mennyiséggel, az úgynevezett látszólagos felhasználás értékelésétől.

A kapott mennyiségi eredményeket (értékeket) leggyakrabban változatlanul helyezzük a korábbi évek adatai mellé, ez számos esetben – egymással egyezően – körülbelül 50 százalékos értékeket mutat. Néhányszor azonban számított mennyiségeket mutatunk be, mindezt a 122 adatszolgáltató műanyag-feldolgozó 2022-es és 2021-es adatainak összehasonlításából számítható az egész piacra reprezentatívnak tekinthető extrapolálással értük el. Ezt természetesen minden esetben feltüntettük, *-gal jelöltük.

Adatgyűjtő tevékenységünket természetesen a továbbiakban is folytatjuk, a 2023-as év adatait várhatóan 2024 februárjától kezdjük majd begyűjteni, továbbra is az új, korszerű informatikai háttér segítségével, webes felületen. Kérjük minden tagvállalatunk és műanyag-feldolgozó partnerünk szíves együttműködését, támogatását ebben a munkánkban, hiszen a hazai műanyagipar érdekképviselete kizárólag megbízható adatokon alapulhat, megbízható adatbázis pedig csak egy saját, célirányos adatgyűjtő-rendszeren keresztül jöhet létre. A tapasztalatunk az, hogy ez az elemzés nemzetközi szinten is komoly értéket képvisel, és valójában a fejlett magyar műanyagipari vállalkozások jó nemzetközi megítélése is segíthető a megbízható adatbázisokkal alátámasztott éves műanyagipari elemzéssel.

ALAPANYAGOK

Magyarország műanyag alapanyag termelése a főbb polimer típusokra vonatkozóan, összességében az alábbiak szerint alakult (1. táblázat).

1. táblázat: Műanyag alapanyagok termelése Magyarországon 2015-2022 között (kt)

 

A 2022-es évben Magyarországon számottevően kevesebb műanyag alapanyagot gyártottak a megelőző naptári évhez képest – összességében 85 százalékot ért el a gyártott alapanyagok mennyisége. Ezek közül az ütésálló polisztirol és az MDI gyártási volumene lényegében eléri az egy évvel korábbi szintet, emellett a polipropilén gyártása csak 10 százalékkal kevesebb annál. A többi nagy tömegben gyártott polimertípus (LD-PE, HD-PE (ezek karbantartás miatt), PVC, EPS, TDI) átlagosan 20 százalékos mennyiségi csökkenést mutat az előző naptári év adataihoz képest.

Jelentősnek nevezhető átrendeződés mutatkozik az ipar-vegyipar-műanyagipar árbevételi viszonyainak területén (2. táblázat, 1. ábra). Egyrészt komoly mértékű az árbevételi szint növekedése, jóval meghaladja a 30 százalékot, másrészt a kőolajfeldolgozási, kőolajfinomítási mennyiségek nagymértékben növekedtek és az agrokémiai termékek (műtrágya, növényvédő szerek) gyártásában is hasonló trend mutatkozott. E tényezők miatt, illetve a műanyag alapanyag gyártási és feldolgozási mennyiségek csökkenése következtében a műanyagipar részaránya számottevően csökkent 2022-ben.

2. táblázat: Műanyagipar részaránya az iparban nettó árbevétel alapján 2001-2022

 

1. ábra: Műanyagipar részaránya az iparban termelési érték alapján (2001-2022). Forrás: KSH

 

Ennek szemléltetése érdekében nemcsak a 2022. évi, de az egy évvel korábbi, 2021-es adatokat is bemutatjuk összehasonlítás céljából (2-3. ábra). Jól látható, hogy a kőolajfeldolgozási tevékenység részaránya nagyot nőtt (24,1 százalékról 30,1 százalékra), emellett több másik vegyipari ágazat (gyógyszergyártás, agrokémia) részesedése is növekedett. A műanyagipar teljes részaránya (alapanyag gyártás és feldolgozás összesen) a vegyiparon belül 2022-ben 35 százalékra csökkent, erre utoljára bő tíz évvel ezelőtt volt példa.

2. ábra: A vegyipar szerkezete, benne a műanyagiparral, nettó árbevétel alapján, 2022. évi KSH adatok

 

3. ábra: A vegyipar szerkezete, benne a műanyagiparral, nettó árbevétel alapján, 2021. évi KSH adatok (összehasonlításhoz)

 

A 2022-es év a számottevő csökkenés éve volt a magyar műanyagiparban, az alapanyag termelés a 2021-es 1683 kt-ról 1437 kt-ra mérséklődött, a műanyag-feldolgozás az adatközlések alapján becsülhetően kb. 6 százalékkal, mintegy 960 kt-ra csökkent.

4. ábra: A műanyag alapanyagok termelése és felhasználásának alakulása Magyarországon 1970 és 2022 között (ezer tonna)

5. ábra: A műanyag-feldolgozás mennyiségének (ezer tonna) és az egymást követő évek láncindexeinek alakulása 1998-2021 között

 

Mivel az adatok részlegesen állnak csak rendelkezésünkre, így az idei összefoglaló értékelésünk főként adatokat tartalmaz, csak néhány esetben kommentáljuk a bemutatott táblázatokat, diagramokat. A cégek nagyság szerinti megoszlását és a feldolgozott mennyiségben való részesedését mutatja a 3. táblázat. A különféle feldolgozási-mennyiségi osztályokba tartozó cégek számát a 2021-es adatokkal mutatjuk be, mert alappal feltételezhetjük, hogy a cégek szerkezetében – ebben a vonatkozásban – kevés változás történt. Az elmúlt „válság évek” (covid- és energiaár-válságok) hatására enyhe eltolódás figyelhető meg, a nagy és közepes méretű feldolgozók teret nyernek a kis mennyiséget gyártók rovására.

3. táblázat: Műanyag-feldolgozó cégek nagyság szerinti megoszlása

 

A 4. táblázatban szokásosan név szerint is bemutatjuk a legnagyobb mennyiséget feldolgozó 16 hazai vállalkozást, a megelőző két év adatainak összehasonlításában. Hangsúlyoznunk kell, hogy – amint azt korábban is tettük – 2022-ről mindöszszesen 122 cég küldött adatot, így bár mennyiségük indokolná, adatok híján mégis számosan kimaradtak ebből a felsorolásból. Újdonságként meg kell említsük a Flex Films Europe Kft-t, amely friss indiai beruházásként több tízezer tonna BOPP gyártással foglalkozik Rétságon. Az ő adataikat – lévén új és zöldmezős beruházás – a 2022/2021-es összehasonlításban nem vettük figyelembe.

4. táblázat: A feldolgozott műanyag mennyiségek szerinti legnagyobb 16 cég 2020-ban, 2021-ben és 2022-ben (a megjelenő cégek az adatszolgáltatók közül)

 

Az 5-13. táblázatokban termékcsoportonként, illetve a legfontosabb tömegműanyagok és műszaki műanyagok esetében mutatjuk be a részletesebb változásokat. A 2022. évi mennyiségi értékekként itt az eredeti, összesített számok szerepelnek, az összes mennyiséghez képest viszonyított részarányok bemutatásával szándékozzuk érzékeltetni, hogy a jelentésekben mely termékcsoportok, illetve milyen technológiák szerepelnek a megszokott részarányuk szerint vagy attól eltérően. Ennek alapjaként azt tekintjük, hogy a 2021. évi adatok megoszlása hosszú évek óta stabilnak tekinthető. A fentiek alapján számos esetben a fröcscsöntési és fólia gyártási tevékenység kissé felülreprezentáltnak tekinthető.

5. táblázat: A műanyag-feldolgozás termékcsoportonként 2013 és 2022 között (kt)

 

6. táblázat: PE-LD feldolgozás 2011-2022 között (kt)

 

7. táblázat: PE-LLD feldolgozás 2022-ben (kt)

 

8. táblázat: PE-HD feldolgozás 2011-2022 között (kt)

 

9. táblázat: PP feldolgozás 2011-2022 között (kt)

 

10. táblázat: Kemény PVC termékek gyártása 2011-2022 között (kt)

 

11. táblázat: Lágy PVC termékek gyártása 2011-2022 között (kt)

 

12. táblázat: Polisztirol feldolgozás 2011-2022 között (kt)

 

13. táblázat: Műszaki műanyagok felhasználása 2011-2022 között (kt)

A Magyarország műanyag-feldolgozását főbb polimer típusok szerint 2015-2022 között bemutató 14. táblázat adataiból az valószínűsíthető, hogy a tömegműanyagok reprezentatívan szerepelnek a részleges adatszolgáltatásban is, az összehasonlítás szerint a jelentések összesítése jellemző képet ad, amely megfelel a korábbi évek megoszlási szerkezetének. A műszaki műanyagok esetében alulreprezentáltság látszik, kivéve az ABS feldolgozókat illetően. Az adatok alapján nem állapítható meg egyértelműen, hogy ennek a nem elégséges adatszolgáltatási vagy piaci okai vannak-e?

A műanyag termékek felhasználási területei meglehetősen eltérő képet mutatnak a szokásos megoszlásától (6. ábra). A csomagolás (40,5%, 39% százalék 2021-ben) és mezőgazdaság (8%, 3,6% 2021-ben) egyértelműen felülreprezentált a jelentők között (pl. fóliagyártás). A járműipar (4,5%, 10% 2021-ben), az elektronikai ipar (6,2%, 8,2% 2021-ben) és a bútoripar (2,5%, 5,8% 2021ben) látszólagos zsugorodási adataiban vélhetően mindkét faktor szerepet játszik, azaz piaci okokból csökkent a termékek feldolgozása, de emellett ezek a feldolgozók adatközléseikben vélhetően alulreprezentáltak is.

6. ábra: A műanyag termékek felhasználási területei Magyarországon 2022-ben

A 7. és 8. ábrán azokat az arányokat és változásokat mutatjuk be, amely mutatókat az adatszolgáltató 121 cég 2021. és 2022. évi feldolgozási adatainak összehasonlításával, elemzésével készítettünk. Ebben az esetben fontos figyelembe venni, hogy az adatszolgáltatók között a nagy cégek (nagy mennyiséget feldolgozók) felülreprezentáltak, a 121 cégszám jelentősen kevesebb, mint a várt cégadat egyharmada, ugyanakkor az ezek által képviselt mennyiség hozzávetőlegesen a feldolgozási mennyiség felét jeleníti meg.

A legmagasabb kategóriába (>10 kt/év) 13 cég esik, ezek dolgozzák fel a megjelenő mennyiség 2/3-át, 2 kt éves feldolgozás jelenti a „felezővonalat”, azaz az ezt el nem érő cégek (60 cég) összes termelése alig haladja meg a teljes mennyiség 10 százalékát.

7. ábra: Az adatszolgáltató cégek megoszlása az egyedi feldolgozott mennyiségek alapján 2022-ben (121 cég)

 

8. ábra: A feldolgozott mennyiség változása feldolgozói csoportonként (2022/2021)

Jelentős mennyiségi veszteség következett be a két legnagyobb feldolgozói csoportban (kb. -9%), a közepes nagyságú cégek esetében kisebbek a változások és csekély növekedés is előfordult (1-2 kt, +2,1%). A legkisebb feldolgozók (<500 t, 42 cég) komoly csökkenést szenvedtek el, termelésük átlagosan 76,9 százalékra csökkent egy év alatt.

A 15. táblázatban – jelentéseink történetében először – bemutatjuk a másodnyersanyag felhasználás alakulását 2022-ben. Az összes feldolgozott reciklátum – 121 cég esetében – 71 746 t volt, ez a teljes feldolgozott mennyiség kb. 14 százaléka, amely komoly mennyiségnek és részaránynak nevezhető. Ebből az összes vásárolt másodnyersanyag mennyisége 43 756t volt (>8%).

15. táblázat: Másodlagos nyersanyagok felhasználása* 2022-ben (kt)

A *-gal jelölt, illetve a korábbi, mennyiségeket tartalmazó táblázatok között lehetnek számszaki eltérések, ezek abból adódnak, hogy az feldolgozók néhány esetben nem egyformán töltötték ki a táblázatokat, az eltéréseken nem változtattunk.